Employer Brander B.V. | Lage Naarderweg 45 | 1217 GN Hilversum | 035 234 04 04 | vraag@employerbrander.nl

1 Algemene voorwaarden Trainingen
Artikel 1. Algemeen/definities
1. Employer Brander B.V. is gevestigd in Hilversum, Experts in Engagement is het trainingslabel van Employer Brander
2. Het KvK-nummer: 71263608
3. Definities:
a. Opdrachtgever: De onderneming, die de opdracht geeft aan Employer Brander B.V. om een dienst uit te voeren.
b. B. Overeenkomst: Aanvaarding van het aanbod dat Employer Brander B.V. deed.
c. Dienst: Het uitvoeren van handelingen om de opdracht te kunnen voltooien.
d. Overmacht: de onmogelijkheid voor Employer Brander of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Employer Brander valt.
e. Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Employer Brander.

Artikel 2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Employer Brander met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops en/of coaching in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Employer Brander een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Employer Brander en opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever via een e-mailbericht richting chantal@employerbrander.nl akkoord geeft.
3.2 Indien Employer Brander en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Employer Brander, geldt ook een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de
genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Employer Brander niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Employer
Brander kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Als Employer Brander bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Employer Brander gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 5. Betaling
5.1 Employer Brander zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door
Employer Brander, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Employer Brander is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten die Employer Brander redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van
het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

Artikel 6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Employer Brander. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Employer Brander en onder duidelijke bronvermelding.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Employer Brander verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2 Employer Brander aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Employer Brander.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Employer Brander voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Employer Brander is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Employer Brander is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Employer Brander wordt uitbetaald.
7.6 Employer Brander zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 Artikel 8. Vertrouwelijkheid
8.1 Employer Brander behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Employer Brander staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Employer Brander B.V., Lage Naarderweg 45, 1217 GN in Hilversum.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.